تحلیل بنیادی

60352

  Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تحول سودآوری در کبافق در صورت تثبیت قیمت جهانی روی ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • برآورد سود غمارگ در سال 95 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تحلیل بنیادی رتاپ در سال 95 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • بنیادی ذوب آهن اصفهان ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • بررسی صنعت فولاد در ایران و جهان ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شاراک در سال 95 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • موسسه خیریه زنجیره امید همراه همیشگی کودکانی که بیماری قلبی دارند

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • داروسازی اسوه در سال 95 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • نگاهی به شرکت توسعه معادن روی ایران 1395/04/01 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • بررسی فولاژ در سال 1395 ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • مجمع تایرا چه خبر؟ ویژه

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • ارزش منصفانه هر سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
آرشیو...
دوشنبه, 23 شهریور 1394 ساعت 11:09

گزارش روزانه دلار 94.06.22 یکشنبه

نوشته شده توسط

 

گزارش روزانه دلار 94.06.22 یکشنبه

كليات بازار:

دلار 3470 تومان را لمس کرد

اولین معامله در قیمت 3460 تومان انجام شد بعد از آن قیمت شروع به پایین رفتن کرد و تا سطح 3452 تومان افت کرد که کمترین قیمت روز بود .بعد از این اصلاح جزیی بار دیگر قیمت شروع به بالا رفتن کرد و تا ساعت 17 توانست خود را به قیمت 3472 تومان برساند که بالاترین قیمت روز بود و در نهایت در قیمت 3471 تومان به کار خود پایان داد.

بانک در حدود 10 خط لفظ فروش داد و قیمت خود را تا محدوده 3390 تومان هم پایین کشید این در حالی بود که قیمت در بازار آزاد 3460 تومان بود و با این کار یک رانت 7 میلیون تومانی را برای خریدار ایجاد کرد. هر چند بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که این ارزها توسط خود عوامل بانک خریداری میشود و ارزی برای فروش روانه بازار نمی شود.

قيمت باز شدن:3460 كمترين قيمت :3452 بيشترين قيمت:3472 قيمت پاياني :3471

رفتار نمودار:

قیمت با رسیدن به محدوده 3470 تومان در تایم فریم پایین تر به سقف کانال و محدوده مقاومتی برخورد کرده است که میتواند قیمت را تا محدوده 3450 تومان و کف کانال پایین بکشد. اما در هر صورت هر گونه معاملات فروش بر روی دلار بسیار پرریسک و خطرناک خواهد بود.

 

دلار940623

یکشنبه, 22 شهریور 1394 ساعت 11:07

گزارش روزانه دلار 94.06.21 شنبه

نوشته شده توسط

 

گزارش روزانه دلار 94.06.21 شنبه

كليات بازار:

اولین معامله دلار در قیمت 3447 تومان انجام شد و تنها با 3 تومان کاهش در قیمت 3444 تومان کف قیمت روزانه خود را ساخت بعد از آن آهنگ صعودی به خود گرفت و تا ساعات میانی معاملات توانست خود را به قیمت 3457 تومان برساند و بعد از 2بار برخورد با این محدوده نتوانست از سد این مقاومت عبور کند و قیمت کمی آرام گرفت و تا محدوده 3450 تومان برگشت داشت. اما از ساعت 17 به بعد مجددا گارد صعودی گرفت و هر ساعت یک تومان بالا رفت تا به قیمت 3462 تومان رسید و سقف قیمت روز را رقم زد و در همین قیمت به کار خود پایان داد.

به نظر میرسید قیمت قصد آرام گرفتن را ندارد و هر روز سقف جدید میسازد.

قيمت باز شدن:3447 كمترين قيمت :3444 بيشترين قيمت:3462 قيمت پاياني :3462

رفتار نمودار:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید قیمت پایانی دلار از 94.06.11 تا روز گذشته یعنی به مدت 10 روز هر روز قیمت پایانی، از روز گذشته بالاتر بود و هیچ گونه برگشت قیمتی را شاهد نبودیم و کماکان ممنتوم قوی صعودی به حرکت خود ادامه میدهد . این که قیمت هیچ اصلاحی را در این مسیر نداشته است .چشم انداز حرکتی قیمت را مبهم کرده است . به نظر میرسد بهترین استراتژی خرید در بازگشتهای کوچک قیمت در طی روز باشد.

دلار9406210

سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 11:15

گزارش روزانه دلار 94.06.16 دوشنبه

نوشته شده توسط

 

گزارش روزانه دلار 94.06.16 دوشنبه

كليات بازار:

قیمت دلار در روز گذشته در محدوده سقف خود و در 3434 تومان باز شد و اولین معامله در این قیمت انجام شد اما حتی یک تومان هم نتوانست از این سطح فراتر برود و از ابتدا آهنگ نزولی به خود گرفت و تا ساعت 17 این روند را حفظ کرد و تا سطح 3423 تومان هم افت کرد که کمترین قیمت روز بود.اما بعد از این ساعت تا پایان ساعت معاملات شروع به بالارفتن کرد توانست 5 تومان از 11 تومان افت خود را جبران کند و در نهایت در قیمت 3428 تومان به کار خود پایان داد.

در معاملات امروز چنانچه قیمت بتواند زیر کف قیمت دیروز برود می توان انتظار داشت تا سطح 3415 تومان هم افت کند.

قيمت باز شدن:3434 كمترين قيمت :3423 بيشترين قيمت:3434 قيمت پاياني :3428

رفتار نمودار:

در روز گذشته قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شده قیمت بود باتوجه به این که محدوده 3435 تومان محدوده حساسی برای قیمت بوده نشان میدهد بازار این به این قیمت حساس بوده و به آن واکنش نشان داده مادامیکه این سقف نشکند میتوان به دنبال فرصت فروش با حد ضرر این سقف بود.

دلار روزانه0617

دوشنبه, 16 شهریور 1394 ساعت 11:25

گزارش روزانه دلار 94.06.15 یکشنبه

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.15 یکشنبه

كليات بازار:

روز گذشته دلار بازهم سقف جدید ساخت و سقف سال خود را افزایش داد.اولین معامله در قیمت 3428 تومان انجام شد و در ادامه کمی قیمتها رو به کاهش گذاشت و تا سطح 3425 تومان پایین آمد که کمترین قیمت در روز گذشته بود اما بعد از آن تغییر مسیر داد و آهنگ صعودی به خود گرفت و شروع به بالا رفتن کرد و توانست سقف روز قبل خود را در سطح 3427 تومان رد کند و به قیمت 3435 تومان برسد که بالاترین قیمت در سال 94 بوده است. بعد از آن قیمت کمی آرام گرفت و با 5 تومان کاهش در قیمت 3430 تومان آرام گرفت و به کار خود پایان داد. هرچند قیمت در نمودار الگوی ریزشی به خود گرفته است اما مادامیکه آهنگ حرکت قیمت تغییر نکرده باشد معاملات فروش بسیار خطرناک است.

قيمت باز شدن:3428 كمترين قيمت :3425 بيشترين قيمت:3435 قيمت پاياني :3429

رفتار نمودار:

قیمت پایانی روز گذشته بار دیگر از روز قبل بالا تر بود و سر نمودار را بار دیگر بالاتر رفت . همانطور که مشاهده می کنید نمودار شیب صعودی قوی دارد. بهتر است در اصلاحات قیمت به دنبال فرصت خرید بود. شایان ذکر است در تایم فریمهای پایین تر الگوی برگشتی با هدف 3400 تومان شکل گرفته است اما کماکان تریگر صادر نشده.

دلارروزانه0614

یکشنبه, 15 شهریور 1394 ساعت 11:25

گزارش روزانه دلار 94.06.14

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.14 شنبه

كليات بازار:

دلار با قیمت 3420 تومان شروع هفته را استارت زد و بعد از آن قیمت رو کاهش رفت و تا قیمت 3414 تومان هم افت کرد اما به شدت به این سطح واکنش نشان داد و کف روزانه خود را در این سطح ساخت. بعد از آن شروع به بالا رفتن کرد به طوری که نه تنها فراتر از قیمت بازشده خود رفت بلکه با رسیدن به قیمت 3427 تومان سقف روزهای گذشته را نیز شکست و سقف سال را رقم زد. و در نهایت در قیمت 3425 تومان به کار خود پایان داد. در گزارشهای قبلی به پر ریسک بودن فروش دلار در این روزها اشاره شده بود.

محدوده 3430 تومان برای قیمت حساس است چنانچه قیمت به این محدوده واکنش نشان دهند و شروع به کاهش کند شاید برای چند روزی شاهد افت قیمت باشیم. بهتر است این محدوده قیمتی را زیر نظر بگیریم.

قيمت باز شدن:3420 كمترين قيمت :3414 بيشترين قيمت:3427 قيمت پاياني :3425

رفتار نمودار:

در نمودار شاهد شکل گیری سقفهای بالاتر از روز قبل هستیم که نشان از فشار تقاضا در دلار دارد  نمودار PnF کماکان دست تقاضا کننده است و بار دیگر سیگنال خرید صادر کرده است.بهتر است تا زمانیکه یک سطح حمایتی قوی در نمودار نشکسته است در کاهش های قیمت به کمین معاملات خرید نشست .

دلارروزانه0614

 

دلارpnf0615

شنبه, 14 شهریور 1394 ساعت 10:24

گزارش دلار 94.06.14 شنبه

نوشته شده توسط

گزارش  دلار 94.06.14 شنبه

كليات بازار:

هفته گذشته برای دلار هفته پرتلاطمی بود. دلار که شنبه گذشته کار خود را با قیمت 3392 تومان آغاز کرده بود تا مرز 3380 تومان افت کرد که کمترین نرخ هفته گذشته دلار بود و بعد از آن در روز یکشنبه به یکبار آهنگ صعودی به خود گرفت و با قدرت وارد کانال 3400 تومان شد و در چهار روز پیاپی با 46 تومان افزایش توانست خود را به قیمت 3426 تومان هم برساند که سقف قیمت هفته قبل بود. اما از این محدوده در روز چهارشنبه با سرعت تا سطح 3407 تومان در یک روز سقوط کرد و در روز پنجشنبه حتی قیمت 3404 تومان هم تجربه کرد اما مجددا از این محدوده تا سطح 3415 تومان اوج گرفت و به کار خود در هفته گذشته پایان داد.

هر چند در معاملات پشت خط در روز جمعه در قیمت 3421 تومان هم خرید و فروش شد اما با توجه به کم بودن حجم معاملات نمیتوان به عنوان قیمت معتبر در نظر گرفت.

با این حساب دلار با 46 تومان اختلاف بین حداقل و حداکثر قیمت هفته پر نوسانی را پشت سر گذاشت.

قيمت باز شدن:3392 كمترين قيمت :3380 بيشترين قيمت:3426 قيمت پاياني :3415

رفتار نمودار:

نمودار دلار همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده و موج اصلاحی در مقیاس ماژور در نمودار شکل نگرفته است . در نمودار PNF نیز هر بار که قیمت در ستون عرضه قرار گرفته است قیمت کفهای بالاتر ساخته که نشان از حمایت بازار از قیمت دارد. چنانچه خط روند صعودی ترسیمی در نمودار PNF شکسته شود اخطار ریزش صادر خواهد شد و چنانچه سطح مقاومتی قیمت شکسته شود اخطار مبنی بر شروع یک رالی صعودی دیگر خواهد بود.

دلار 0614

pnf0614

چهارشنبه, 11 شهریور 1394 ساعت 10:56

گزارش روزانه دلار 94.06.10 سه شنبه

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.10 سه شنبه

كليات بازار:

روز گذشته قیمت دلار با رسیدن به محدوده 3422 تومان سومین روز صعودی خود را در این هفته پشته سر گذاشت و بالاترین نرخ در سال 94 را تا به امروز تجربه کرد.

اولین معامله دلار در روز گذشته در قیمت 3411 تومان انجام شد و در ابتدای معاملات به آرامی تا محدوده 3405 تومان افت کرد که کمترین قیمت روز گذشته بود بعد از آن یک رالی صعودی را آغاز کرد که تا ساعت 16 خود را به سقف روز قبل در محدوده 3418 تومان رساند و بعد از سه بار حمله به این سطح بالاخره در ساعت 17:30 دقیقه موفق شد این سطح را بشکند وخود را تا سطح 3422 تومان هم بالا کشید و بالاترین قیمت روز، هفته، ماه و سال را در این روز به ثبت برساند.

همچنین با توجه به این که سه روز متوالی است که قیمت بالای سطح 3400 تومان قرار گرفته و بانک نیز واکنش خاصی نشان نمی دهد به نظر میرسد هم بانک و هم بازار رسما قیمت بالا 3400 تومان را برای دلار پذیرفته اند و به نظر نمیرسد به راحتی به زیر این سطح برگردد.

 

قيمت باز شدن:3411 كمترين قيمت :3405 بيشترين قيمت: 3422 قيمت پاياني :3418

رفتار نمودار:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید آخرین حمایت ماژور دلار در قیمت 3380 تومان بوده است . مادامیکه این حمایت از دست نرود هر گرونه معاملات خرید کم ریسک تر از معاملات فروش خواهد بود.

دلار0610110

سه شنبه, 10 شهریور 1394 ساعت 11:14

گزارش روزانه دلار 94.06.09 یکشنبه

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.09 یکشنبه

كليات بازار:

روز گذشته دلار کار خود را با قیمت 3412 تومان آغاز کرد این در حالی بود که با قیمت پایانی روز قبل 3 تومان اختلاف داشت و یک گپ 3 تومانی را از خود به جای گذاشت و شروع به بالا رفتن کرد و توانست خود را تا سطح 3317 تومان هم بالا بکشد و بعد از آهنگ نزولی به خود گرفت و تا ساعت 13:30 به 3409 تومان رسید و گپ ایجاد شده  را پر کرد و تا ساعت 15 کف روزانه خود را در قیمت 3407 تومان ساخت و در نهایت در قیمت 3411 تومان به کار خود پایان داد.

در چند روز گذشته در بازار تقاضا برای دلار نقدی افزایش یافته که فعالان بازار آن را طبیعی و مطابق رفتار گذشته دلار با نزدیکی نیمه دوسال می دانند. چرا که اکثر تجار برای ثبت سفارش کالاهای برون مرزی خود اقدام به خرید دلار کرده تا در ماههای اخر سال بتواندد اجناس و کالاهای خود را در ایران تحویل بگیرند.

افزایش آهنگ تغییرات نرخ دلار میتواند تلاش دولت را در خصوص کاهش اختلاف نرخ مبادله ای و نرخ آزاد به چالش بکشد. هرچند تصویب توافق برجام بار دیگر می تواند موجب کاهش مقطعی و هیجانی قیمت شود. اما چنانچه ریتم تغییرات قیمت کنترل نشود بار دیگر می تواند بازار ارز را ملتهب کند.

قيمت باز شدن:3412 كمترين قيمت :333406 بيشترين قيمت: 3418 قيمت پاياني :3411

رفتار نمودار:

همانطور که مشاهده می کنید قیمتهای پایانی هر روز بالاتر از دیروز بسته شده است که نشان از قدرت و خریدار در بازار دارد. هر چند قیمت آغاز و پایان روز گذشته نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده دارد. اما دلیل کافی برای باز کردن معاملات فروش نخواهد بود .و همواره معاملات فروش ریسک بالایی خواهد اشت.

دلار0610

دوشنبه, 09 شهریور 1394 ساعت 10:35

گزارش روزانه دلار 94.06.08 یکشنبه

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.08 یکشنبه

كليات بازار:

اولین معامله دلار در قیمت 3383 تومان انجام شد که پایین تر قیمت روز همین نرخ بود و بعد از آن قیمت آهنگ صعودی به خود گرفت و تا پایان ساعت معاملات این آهنگ را حفظ کرد تا جایی که توانست بار دیگر وارد کانال 3400 شود و خود به قیمت  3409 تومان برساند و در همین قیمت به کار خود پایان داد. نکته جالب توجه این است که تا زمانی که قیمت زیر نرخ 3400 تومان است به آرامی و با حوصله حرکت می کند اما بالای 3400 با هیجان بیشتری و ظرف مدت کمتری صعود می کند.

هر چند قیمت در روز چهارشنبه توانست تا محدوده 3417 تومان رشد کند اما قیمت پایانی در محدوده 3402 تومان بود. اما در روز گذشته قیمت پایانی توانست در 3409 تثبیت شود و به لحاظ قیمت پایانی قیمت سقف جدید را ثبت کرد.

همچنین هنگامیکه بار قبل قیمت به محدوده 3400 تومان رسید بانک به شدت واکنش نشان داد از این رو واکنش مجددا بانک به قیمتهای کنونی را هم باید مد نظر داشت.

قيمت باز شدن:3383 كمترين قيمت :3383 بيشترين قيمت: 3409 قيمت پاياني :3409

رفتار نمودار:

با توجه به اینکه قیمت هیجانی از سقف قبلی خود عبور کرده است به احتمال زیاد شاهد واگرایی معمولی منفی با اندیکاتور ها خواهیم بود که می تواند محرکی برا ریزش قیمت باشد. هرچند به لحاظ کندلی روز گذشته کندل قدرتمند صعودی شکل گرفته است و ریسک معاملات فروش را بالا خواهد برد اما اصلاح مجدد قیت از این محدوده دور از ذهن نخواهد بود.

دلار060900

یکشنبه, 08 شهریور 1394 ساعت 10:46

گزارش روزانه دلار 94.06.07 شنبه

نوشته شده توسط

گزارش روزانه دلار 94.06.07 شنبه

كليات بازار:

دلار کارخود با معامله در قیمت 3392 تومان شروع کرد و با 3 تومان افزایش به قیمت 3395 تومان رسید که سقف قیمت روزانه بود و نتوانست از آن فرا تر برود. و بعد از آن آهنگ نزولی به خود گرفت و تا سطح 3380 تومان هم پایین رفت ودر نهایت در قیمت 3382 تومان به کار خود پایان داد.

قیمت دلار که از روز سه شنبه هفته گذشته آهنگ صعودی شارپی را شروع کرده بود و توانست مرز روانی 3400 تومان را پشت سر بگذارد و سقف جدید خود را در سال 94 در قیمت 3417 تومان در روز چهارشنبه ثبت کند. بار دیگر با همان سرعتی که صعود کرده بود افت کرد و از روز پنجشنبه تا روز گذشته ظرف مدت دو روز کاری مجددا به سطح 3380 تومان بازگشت.

با نزدیک شدن قیمت به محدوده 3400 تومان بانک در اقدامی کم سابقه در روز چهارشنبه با 6.5 خط و در روز پنجشنبه با 2 خط عرضه دلار با اختلاف بعضا 30 تومانی با قیمت بازار، اقدام به کنترل قیمت نمود.

قيمت باز شدن:3392 كمترين قيمت :3380 بيشترين قيمت: 3395 قيمت پاياني :3382

رفتار نمودار:

در زیر دو تصویر نمودار قیمت دلار یکی بر اساس قیمت بازار و دیگری بر اساس قیمت بانک قرار داده شده است . همانطور که مشاهده می کنید بانک دقیقا در سقف کانال نمودار خود اقدام به عرضه 6.5 خطی کرده است. این طور به نظر میرسد که بانک رفتار قیمت را بر اساس نمودار دنبال می کند و در محدوده های حساس واکنشهای شدیدی از خود نشان می دهد تا نقاط حساس نمودار از دست نرود.

این درحالی است که قیمت بازار با این محدوده در حدوده 15 تومان اختلاف دارد.

همچنین در نمودار بازار در محدوده 3370 تومان در سمت چپ نمودار قیمت یک محدوده مقاومتی را داشته که می تواند اکنون به حمایت تبدیل شود همچنین خط حمایت صعودی قیمت نیز در این محدوده قیمت قرار گرفته است که می تواند محرکی برای صعود مجدد قیمت از این محدوده باشد.

نمودار بانکی

دلار060800

صفحه1 از5

اخبار اقتصادی

60391

  Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • با افتتاح نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه؛ بزرگترین گردهمایی سالانه فعالان بورس از فردا برپا می‌شود

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • آلن ایر: دولت اوباما با هر مصوبه‌ای خلاف برجام مخالفت می‌کند

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • برقراری روابط کارگزاری بانک تجارت با 50 بانک و کارگزاری معتبر خارجی

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تولید ویتارا به صفر نزدیک شد/ سرنوشت تراژیک شریک ژاپنی ایران خودرو

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • توافق دولت با FATF باید به تصویب مجلس برسد

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • شغل‌یابی ۴ برابر سخت‌تر شد

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • سیمان در انتظار رونق پروژه‌های عمرانی

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • نگاهی به افق بهای سنگ آهن

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • بزرگترین سانحه تاریخ پتروشیمی ایران ۶۰ میلیون یورو آب خورد

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تحقیقات ضددامپینگ اتحادیه اروپا علیه واردات فولاد از ایران و 4 کشور دیگر

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • تحلیلگران: ژاپن خواهان افزایش واردات نفت از ایران است

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • اعزام تیم به پتروشیمی بوعلی برای تهیه گزارش

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • مدیر عامل شرکت مس اعلام کرد: ضررده نیستیم/کاهش قیمت تمام شده محصولات مسی به زیر 4 هزار دلار

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • اولین کاهش نرخ بهره انگلستان در 7 سال اخیر؛ شاید همین هفته

 • Notice: Undefined offset: 5 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 6 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 7 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 8 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 9 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 10 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 11 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 12 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 13 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41

  Notice: Undefined offset: 14 in /home/hadafhaf/domains/hadafhafez.com/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/mod_k2_content/top-news/default.php on line 41
 • نهایی شدن آئین‌نامه صندوق مکانیزه فروش تا دو ماه آینده/ هزینه نصب صندوق بخشی از مالیات است