شنبه, 19 تیر 1395 ساعت 15:56

گزارش مورخ 950419

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه دادوستد تعداد 588میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 180میلیارد تومان در 52هزار نوبت به ثبت رسید. شاخص بورس نیز با افت 332واحدی به ارتفاع 73هزار و 716واحدی عقب نشینی کرد که بیشترین تاثیر منفی بر حرکت امروز دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی فارس، خودور و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وبملت، وبانک و وبشهر با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.....

سه شنبه, 15 تیر 1395 ساعت 15:55

گزارش مورخ 950415

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 828میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 219میلیارد تومان در 56هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 101واحدی در ارتفاع 74 هزار و 49واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی فارس، رمپنا و وبانک شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد، فملی و تاپیکو با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند. ……

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 17:08

گزارش مورخ 950414

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با دادوستد تعداد 1452میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزش 281میلیارد تومان در 74هزار نوبت، شاخص بورس 116واحد دیگر افت کرد و به ارتفاع 73 هزار و 947واحدی رسید. بیشترین تاثیر منفی بر حرکت امروز دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی خودرو، کگل و فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی تاپیکو، حکشتی و فملی با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند. ………….

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 16:31

گزارش مورخ 950413

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 936میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 266میلیارد تومان در 64هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 98واحدی در ارتفاع 74هزار و 64واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی رمپنا، خساپا و شپدیس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی کگل،تاپیکو و وبشهر با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند...........

شنبه, 12 تیر 1395 ساعت 16:41

گزارش مورخ 950412

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 785میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 246میلیارد تومان در 61هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 25واحدی در ارتفاع 73 هزار و 965واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی همراه، ومعادن و وامید شد و در مقابل نمادهای معاملاتی حکشتی، وکار و فاراک با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند..........

چهارشنبه, 09 تیر 1395 ساعت 16:46

گزارش مورخ 950409

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه دادوستد تعداد 1452میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 274میلیارد تومان در 90هزار نوبت به ثبت رسید. شاخص بورس نیز با افت 249 واحدی در ارتفاع 73هزار و 940واحد متوقف شد که بیشترین تاثیر منفی بر حرکت امروز دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی پارسان، شبندر و کچاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی خساپا، تاپیکو و وبصادر با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند………..

سه شنبه, 08 تیر 1395 ساعت 16:37

گزارش مورخ 950408

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 1110میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 248میلیارد تومان در 74هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 447واحدی در ارتفاع 74هزار و 190واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی فولاد، خودرو و خساپا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فملی، اخابر و جم با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند……………

یکشنبه, 06 تیر 1395 ساعت 16:18

گزارش مورخ 950406

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 943میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 218میلیارد تومان در 64هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 71 واحدی در ارتفاع 73 هزار و 743واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی خساپا، پترول و خودرو شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وبملت، فملی و تیپیکو با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند..............

شنبه, 05 تیر 1395 ساعت 16:35

گزارش مورخ 950405

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 818میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 179میلیارد تومان در 57هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 27واحدی در ارتفاع 73هزار و 672واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی وبملت، کچاد و حکشتی شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شبندر، کگل و شپنا با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند..............

چهارشنبه, 02 تیر 1395 ساعت 16:49

گزارش مورخ 950402

نوشته شده توسط

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد 761میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 177میلیارد تومان در 53هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 845واحدی در ارتفاع 73هزار و 644واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی فولاد، حکشتی و شبندر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وبشهر، وصندوق و دفارا با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند................

صفحه1 از67

اخبار اقتصادی

60391