تحلیل بنیادی

برای دانلود به لینک ذیل بروید

دوشنبه, 31 تیر 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

با اینکه گزارشات فصلی مناسبی را از اغلب شرکتها شاهد بودیم، اما همچنان عرضه سنگین حقوقی ها را شاهد بودیم. اتفاقی که روز قبل نیز رخ داد و عنوان کردیم که بازار امروز با احتیاط بیشتری رفتار خواهد کرد. به نظر می رسد برخی ابهامات در گزارشها نظیر نرخ ...

دوشنبه, 31 تیر 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block