مقاله ها

image

تعریف NAV:

 NAV مطابق تعریف عبارت است از خالص ارزش داراییهای یک شرکت. از نظر حسابداری، کشف NAV هر سهم از کسر بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن حاصل می‌شود، یعنی همان حقوق صاحبان سهام شرکت.

در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی گزارش می‌شود و همچنین در برخی سرفصل‌ها نظیر سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت، بین ارزش روز آنها و مبلغ دفتری تفاوت وجود دارد، به همین دلیل، رقم فوق در برآوردهای مالی نمی‌تواند انعکاس دقیقی از خالص ارزش دارایی‌های شرکت ارائه دهد. بنابراین، برای رفع این مشکل بایستی ابتدا ارزش سرمایه گذاری‌های شرکت را با بهای تمام شده درج شده درصورتهای مالی مقایسه کنیم، درصورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد این مازاد ارزش باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود.

بنابراين، فرمول محاسبه خالص ارزش دارايي‌هاي يك شركت به صورت زير به دست مي‌آيد:

                   حقوق صاحبان سهام + مازاد ارزش سرمايه‌گذاري‌ها نسبت به بهاي تمام شده = خالص ارزش دارايي‌ها

مفروضات محاسبه NAV در گزارش حاضر:

·         حقوق صاحبان سهام منظور شده در محاسبه NAV مربوط به آخرین ترازنامه منتشره از سوی شرکت‌ها می‌باشد.

·         اطلاعات مربوط به پرتفوی شرکت از آخرین صورت وضعیت پرتفوی ارائه شده در سایت codal.ir استخراج گردیده است.

·         در محاسبه ارزش روز پرتفوی بورسی، قیمت پایانی روزانه اعمال شده است.

·         ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی در گزارش، معادل بهای تمام شده منظور گشته است.

·         سود نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه که مجمع عمومی عادی آن‌ها مابین ارائه صورت‌های مالی میاندوره‌ای می‌باشد، به عنوان سود نقدی محقق شده در محاسبات منظور می‌گردد.

·         ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها نیز در محاسبه NAV لحاظ می‌گردند.

·         سود حاصل از فروش سرمایه گذاری‌ها که مابین تاریخ ترازنامه و تاریخ صورت وضعیت پرتفوی اتفاق افتاده باشد در محاسبات منظور می‌گردد.

 

جدول ذیل نمایه‌ای از NAV  شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بورس تهران را همراه با نسبت سرمایه گذاری بورسی، قیمت بازار و نسبت قیمت به NAV  نمایش می‌دهد:

image

 

میانگین نسبت قیمت بهNAV  شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حدود 70 تا 80 درصد می‌باشد، اما چنانچه ملاحظه می‌گردد P/NAV  برخی از شرکت‌ها در این محدوده نمی‌باشد، که یکی از دلایل این امر میتواند درصد بالای سرمایه گذاری غیربورسی در پرتفوی شرکت باشد؛ از آنجا که در تحلیل حاضر، ارزش روز پرتفوی غیر بورسی، معادل بهای تمام شده آن منظور گردیده است ممکن است اضافه یا کاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها به خوبی نمایش داده نشود. همچنین، انتظارات بازار در خصوص افزایش یا کاهش قیمت، تعدیل NAV و یا حتی قیمت‌گذاری اشتباه بازار ممکن است سبب رخداد این موضوع شود.

جدول ذیل شرکتهای سرمایه گذاری را که دارای نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های بین 100 تا 70 درصد هستند، نشان می‌دهد:

 

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط