مدیرعامل کارگزاری صبا تامین بعد از ۷ سال تغییر کرد و راهی ساختمان حافظ و حضور در معاونت عملیات بازار شرکت بورس تهران شود.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین تحولات مدیریتی در شرکت های کارگزاری نشان می دهد محمود گودرزی در حالی از سال 91 مدیرعامل کارگزاری صبا تامین بود که وحید حسن پور دبیر، جانشین وی در این کارگزاری وابسته به تامین اجتماعی شده است.

حسن پور دبیر پیش از این سه سال مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد بود و دارای سوابقی در مدیرعاملی کارگزاری گروه بهمن و سرمایه گذاری ارزش آفرینان دارد.

براساس این گزارش، پیگیری های بورس پرس هم حاکی است گودرزی راهی ساختمان حافظ و بورس تهران شده تا معاونت عملیات بازار را که از مهر سال گذشته و بعد از مدیرعاملی علی صحرایی با سرپرستی مهدی پارچینی اداره شده ، عهده دار شود. 

وی دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه آزاد دارای سوابقی چون عضو هیات مدیره سرمایه گذاری هامون شمال، مدیرعامل کارگزاری باهنر و مشاور مدیر عامل سرمایه گذاری صباتامین است.

مطالب مرتبط