پالایشگاه نفت و گاز پیروزی در شهرستان شاهرود که کاملا خصوصی است با ۶۸۰ نفر نیروی شاغل به دلیل عدم دریافت خوراک، تعطیل شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، پالایشگاه نفت و گاز پیروزی در شهرستان شاهرود با 680 نفر نیروی شاغل به دلیل عدم دریافت خوراک، تعطیل شد. ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراک 13ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪای روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷد. طی سال جاری با توقف ارائه خوراک به این پالایشگاه، تولید آن متوقف شده است.

ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه نفت و گاز پیروزی که ﺻﺪدرﺻﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ است و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و تجهیزات ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎخته و راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪه از ﺳﺎل 1392 آغاز و ﻓﺎز ﻳﻚ آن در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻳﻦ ﭘﺮوژه در سه‌فاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در هر سه فاز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺰار و 250 ﺗﻦ فرآورده نفتی در روز می‌رسد.

مطالب مرتبط