قیبمت در نماد کاما در برخورد با سقف کانال خود در محدوده 1100 تومان متوقف شد  با رسیدن به قیمت 837 تومان  تا امروز  26 درصد از قیمت  خود را از دست داده است اما اکنون به نظر میرسد قیمت به انتهای گام اول ریزش 5 موجی خود نزدیک شده است که می تواند محرکی برای شروع یک رالی صعودی در این نماد باشد. شایان ذکر است این صعود قیمت می تواند فرصت خروج موقت از این نماد باشد.

کاما

کاما2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید