مشاوره خرید و فروش سهام شرکتها در خصوص اوراق بهادار پذیرفته شده در یکی از بورسهای رسمی کشور انجام می پذیرد. خدمات تجدید ساختار، تهیه برنامه کسب و کار و سایر خدمات تحلیلی بدون محدودیت برای تمامی نهادها و ارگانها و شرکتهای سهامی خاص و عام صورت می پذیرد.