به گزارش روابط عمومی بورس تهران ، در تاریخ 22 /06 /1396 تعداد 400 میلیون سهم از سهام شرکت داده گستر عصر نوین  "های وب " ، برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت سفارش  عرضه و با قیمت هر سهم برابر با 2850 ریال مورد معامله قرار گرفت.
کل خریداران 104873شخص بودند که 103994 شخص حقیقی (2 / 99 درصد) خریدها را انجام دادند و ما بقی خریدها توسط  879 شخص حقوقی (8 / 0 درصد)  انجام شده است.

در جریان این معاملات، حقیقی ها توانستند  تعداد 356797672 سهم "های وب"  معادل 2 / 89 درصد را به خود اختصاص دهند و تعداد 3202328  سهم  نیز معادل 8 / 0 درصد به حقوقی ها اختصاص یافت.

لازم به ذکر است علاوه بر آن معادل 40 میلیون سهم به کارکنان شرکت اختصاص یافت.