نگاهی تکنیکی به شاخص کل:

شاخص چه ترازی را هدف قرار داده است ؟

شاخص کل با رشد تقریبا 0.43 درصدی به محدوده 82900 واحد رسید. مدتها بود که شاخص کل رشد این چنینی را تجربه نکرده بود. اکنون که بازار بورس به کمک قیمتهای جهانی نفسش باز شده و توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است سوال مشترکی ذهنها را به خود مشغول کرده که این رشد تا کجا ادامه خواهد داشت؟

اخرین سقف شاخص در یک سال کاری اخیر در محدوده 81700 واحد قرار داشت که هفته گذشته توانست از این سطح عبور کند. شاخص در بار اول واکنش به این سطح افت 11 درصدی در 56 روز کاری را ثبت کرد و به سطح 72563 واحد رسید اما بعد از آن هرگز به این سطح حمایتی نزدیک نشد. در ادامه دوبار سعی کرد بر سقف قبلی خود غلبه کند اما هر بار ناکام ماند تا هفته گذشته که از این سطح عبور کرد. اما اهداف این موج صعودی کجاست؟

اگر موج اول صعود شاخص را از سطح 72500 واحد تا 81500 واحد در نظر بگیریم (A)(B) آنگاه افت از این سطح اصلاح این حرکت خواهد بود که شاهد عقب نشینی شاخص تا سطح 76200 واحد بودیم که برابر 61.8 درصد موج صعودی بوده است. بار دیگر شاخص از این محدوده آهنگ صعودی گرفته و در یک موج ترکیبی و به صورت ABC توانسته از سقف قبلی خود (همان سطح (A)) عبور کند. از انجا که واکنش موج اصلاحی بر روی 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت بوده انتظار میرود این موج تا 161.8 برابر موج (B)(C) به حرکت خود ادامه دهد. از طرفی اگر شاخص بخواهد همان موج صعودی (A)(B) را تکرار کند می تواند تا 100 اکسپنشن این موج به حرکت خود ادامه بدهد که همپوشانی دوسطح فوق محدوده محدوده 85000 واحد خواهد بود.

همچنین مطالعه و بررسی حرکت شاخص از محدوده 76200 واحد (C) نشان میدهد قیمت در سه گام از سقف (A) عبور کرده به این ترتیب که در گام اول از محدوده A 76200 واحد تا محدوده 813000 واحد رشد کرده و بعد از ایجاد مقاومت B شروع به اصلاح خود کرده که 50 درصد از حرکت قبلی خود را اصلاح کرده و به سطح 78750 واحد رسیده و از این محدوده حمله اخر شکل گرفته است و شاخص توانسته در این گام هم سطح 81300 واحد B و هم سطح 81700 واحد (A) را بشکند.

بررسی مستقل امواج ABC نشان میدهد هدف اول حرکت موج ABC در محدوده 84000 واحد قرار دارد چرا که موج BC از محدود 50 درصد موج AB برگشته و انتظار میرود قیمت تا 200 درصد موج اصلاحی BC به حرکت صعودی خود ادامه بدهد. از طرفی در محدوده 84000 واحدی الگوی AB=CD شکل خواهد گرفت که نشان دهنده مساوی شدن دو موج صعودی اخر شاخص است.

هر دوسطح 84000 و 85000 واحد سقف کانال فرضی قیمت نیز هست که اهمیت این دو محدوده را دوچندان کرده است.

بررسی زمان:

اگر زمانی که برای تشکیل موج (A)(B) صرف شده است را اندازه بگیریم و همان میزان زمان را برای کامل شدن موج (C)(D) انتظار داشته باشیم خواهیم دید اواخر اوت زمان این موج صعودی به اتمام خواهد رسید. واکنش شاخص کل در محدوده 61.8 برابری زمان موج (A)(B) که کف C را شکل داده است اهمیت 100 این موج را دو چندان کرده است.

اگر با همین روش زمان حرکتی موج AB را محاسبه کنیم بازهم زمان این موج در محدوده اوایل سپتامبر به پایان خواهد رسید.

همچنین فاصله زمانی دوسقف متوالی شاخص (B)Bنشان میدهد شاخص 61.8 زمان این فاصله را در اواخر اوت به پایان خواهد رساند که می تواند برای شاخص به لحاظ زمانی مقاومت ایجاد کند.

جمع بندی این سه ابزار نشان میدهد اواخر ماه اوت و اوایل ماه سپتامبر برای شاخص از اهمیت بالایی بر خوردار است.

به طور خلاصه می توان گفت :

به لحاظ تراز محدوده 84000 تا 85000 هزار و به لحاظ زمان اواخر ماه اوت و اویل ماه سپتامبر ار اهیمت بالایی برای شاخص بر خوردار است.

شاخص کل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید