1- نمودارها و بازدهی ها             

2- روش های تجزیه و تحلیل و ارزشیابی  

3- گزارش سبدها